Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Wywiadówki ogólnoszkolne

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zebrania z rodzicami

1.

Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców.

15. 09.2017r. (piątek) godzina 16.00

2.

Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne

24.11.2017r. (piątek) godzina 16.00

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych. Jasełka dla rodziców.

15.12.2017r. (piątek) godzina 16.00

4.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

19.01.2018r. (piątek) godzina 16.00

5.

Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

04.04.2018r. (środa) godzina 16.00

6.

Spotkanie z rodzicami.

25.05.2018r. (piątek) godzina 16.00

7.

Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych

Termin ustala wychowawca

8.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

9.

Ustalenie organizacji roku szkolnego 2017/2018, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły oraz planów poszczególnych agend.

14.09.2017r. (czwartek) godzina 14.30

10.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

17. 10. 2017 (wtorek) 14.30

( termin zależy od zamieszczenia inf. OKE)

 

11.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej w klasach maturalnych.

12.12.2017r. (wtorek) godz.14.30

12.

Klasyfikacja śródroczna uczniów pozostałych klas.

16.01.2018r. (wtorek) godz.14.30

13.

Rada analityczna.

23.01.2018r. (wtorek) godz.14.30

14.

Szkolenie z procedur maturalnych + sprawy różne.

05.04.2018r. (środa) godz.14.30

15.

Klasyfikacja roczna i końcowa klas maturalnych.

 

24.04 2018 (wtorek) godz.14.30

16.

Klasyfikacja końcowa, roczna/semestralna .

19.06.2018r. (wtorek) godz.14.30

17.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

Ostatni tydzień sierpnia 2018r.

 

Terminy wystawiania ocen w dziennikach lekcyjnych

18.

Odnotowanie w dziennikach propozycji ocen zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i zachowania (zapis zielonym kolorem).

Klasy maturalne - do 17.11.2017r. Pozostałe klasy do 15.12.2017r.

19.

Wystawienie ocen śródrocznych oraz dokonanie uzupełnienia dziennika przez wychowawcę.

 

Klasy maturalne - do 08.12.2017r. Pozostałe klasy do 12.01.2018r.

20.

Odnotowanie w dziennikach lekcyjnych propozycji ocen oraz zagrożeń ocenami niedostatecznymi rocznymi z przedmiotów i zachowania (zapis zielonym kolorem) dla klas maturalnych.

Do 28.03.2018r.

21.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.

Do 20.04.2018r.

22.

Odnotowanie w dziennikach lekcyjnych propozycji ocen oraz zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i zachowania (zapis zielonym kolorem).

Do 25.05.2018r.

23.

Wystawienie ocen rocznych w pozostałych klasach.

Do 15.06.2018r.


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055