Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Sport

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA w ZS OLESZYCACH

 • CELE I ZADANIA
  1. Współzawodnictwo sportowe młodzieży jako integralna część systemu wychowawczego szkoły.
  2. Kontynuacja celów i zadań wychowania fizycznego poprzez udział młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych.
  3. Wdrażanie młodzieży do pozytywnych zachowań poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
  4. Tworzenie młodzieży warunków do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
  5. Zagospodarowanie w sposób zorganizowany czasu wolnego młodzieży.
  6. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży.
  7. Ocena pracy i osiągnięć nauczycieli wychowania fizycznego.
  8. Przygotowanie młodzieży w ramach sekcji sportowych prowadzonych nieodpłatnie na zajęciach pozalekcyjnych do uczestnictwa w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu, oraz województwa i kraju.

 • KOORDYNATORZY DZIAŁAŃ
  1. Na szczeblu szkoły bezpośrednimi organizatorami są nauczyciele którym zostały przydzielone następujące dyscypliny przy pomocy młodzieżowych organizatorów sportu

   • Kazimierz Wać - lekkoatletyka chłopców, piłka siatkowa chłopców
   • Tomasz Kida - piłka koszykowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców
   • Paweł Paryniak - tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców

 • UDZIAŁ W WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
  1. W zawodach prawo startu mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach.
  2. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
  3. Za zajęcie 1-3 miejsca w każdej kategorii uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055