Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół w Oleszycach


Rozdziały:

 1. PostanoIwienia ogólne.
 2. Organy samorządu.
 3. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego. 
 4. Kadencja władz.  
 5. Sekcje.
 6. Opiekun Samorządu.
 7. Zasady wprowadzenia zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 8. Dokumentacja Samorządu.
 9. Postanowienia końcowe.
 10. Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 


    I. Postanowienia ogólne.

            1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Oleszycach działa w oparciu o art.55 ustawy
                 o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. oraz zgodnie ze Statutem Szkoły.
            2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
            3. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami
                ogółu uczniów szkoły.
            4. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów,
                stanowiący załącznik regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
            5. Celem działania Samorządu jest:
                a. uczenie się demokratycznych form współżycia,
                b. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
                c. uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań.


    II. Organy Samorządu

            1. Organami Samorządu są:
                a. przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
                b. Rada Samorządu Uczniowskiego
                c. Rady Klasowe w składzie: przewodniczący Samorządów Klasowych, ich zastępcy
                    i członkowie
            2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z następujących osób:
                a. przewodniczącego
                b. zastępcy przewodniczącego
                c. sekretarza
                d. skarbnika
                e. przewodniczących sekcji powoływanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego, zgodnie
                    z rozdziałem V Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.


    III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

        1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
                a. reprezentuje Samorząd Uczniowski
                b. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego
                c. przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego
                d. przydziela zadania poszczególnym sekcjom
        2. Rada Samorządu Uczniowskiego
                a. podejmie uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu
                b. opracowuje plan pracy Samorządu
                c. kieruje bieżącą pracą Samorządu
                d. redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną
                e. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią
                 f. informuje o prawach i obowiązkach uczniów
                g. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół
                h. gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych
                i. prowadzi ewidencje dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku przewodniczącym
                   Rad Klasowych
                j. organizuje referenda w sprawach ważnych dla szkoły
                k. współpracuje z przewodniczącymi klas
                l. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego
        3. Rady Klasowe:
                a. proponują zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego
                b. powołują Komisje Wyborcze
                c. przyjmują roczne sprawozdania z działalności finansowej Rady Samorządu Uczniowskiego
                    i przedstawiają je ogółowi uczniów
                d. sporządzają protokoły posiedzeń
        4. Dyrektor szkoły stale współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego poprzez opiekuna
            Samorządu


    IV. Kadencja władz

        1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
        2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Zespoły Szkół w Oleszycach.
            W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiana szkoły, itp.), automatycznie
            przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
        3. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu każdego roku.
        4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez przewodniczących Rad Klasowych
            zgodnie z Regulaminem.
        5. Rada Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołana przez opiekuna Samorządu
            Uczniowskiego w sytuacji:
                a. postępowania niezgodnego z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego
                b. nieprzestrzegania zasad zawartych w Statucie Szkoły
        6. Rada Samorządu Uczniowskiego może odwołać każdego ze swoich członków, gdy postępuje on
            w sposób określony w ust. 5.
        7. W terminie 1 tygodnia po odwołaniu Rady Samorządu Uczniowskiego lub członków Samorządu
            Uczniowskiego, przeprowadzane są wybory zgodnie z trybem określonym w załączniku
           do Regulaminu.


    V. Sekcje

        1. Do realizacji swoich zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.
        2. Przewodniczący sekcji są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni
            swe kilkuosobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
        3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
        4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny)
        5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
                a. nazwę sekcji i zakres jej działania
                b. okres jej istnienia
                c. skład osobowy
        6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.    VI. Opiekun Samorządu

        1. Opiekuna Samorządu wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli Zespołu
            Szkół na okres 1 roku szkolnego.
        2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizowaniu jego zadań.
        3. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
        4. Opiekun Samorządu może być odwołany przez Samorząd.


    VII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

        1. Uczniowie przyjmują Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz mogą go znowelizować w ciągu
            roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników w poszczególnych oddziałach
            klasowych przy frekwencji powyżej 50%.
        2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych.
        3. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
        4. Uchwały w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są większością
            głosów przy obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.


VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

        1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
        2. Zeszyty protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego i zebrań Rad Klasowych.
        3. Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
        4. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.
        5. Regulamin Wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
        6. Książka wpływów i wydatków.


    IX. Postanowienia końcowe

        1. Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów w obecności powyżej połowy osób
            uprawnionych do głosowania (50% + 1).
        2. Posiedzenia Rad Klasowych oraz zebrania Rady Samorządu zwołuje przewodniczący Rady
            Samorządu lub opiekun Samorządu. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
        3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w rozdziale VII.
        4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. Sposób
            udostępnienia Regulaminu ustala Rada Samorządu w porozumieniu z Opiekunem Samorządu
            Uczniowskiego.

    Zadania poszczególnych sekcji:

        I Sekcja dekoracyjna:
                " odpowiada za tablicę informacyjną SU
                " dba o estetyczny wygląd szkoły
                " dekoruje oaz zdejmuje dekoracje z różnych okazji w holu szkoły
                " pomaga w dekoracji auli z okazji uroczystości, które odbywają się w szkole
                " kontroluje aktualność tablic i gazetek ściennych na korytarzach
               " przygotowuje plakaty informujące o mających się odbyć na terenie szkoły akcjach i konkursach

        II Sekcja ekologiczna:
                " zachęca młodzież do podejmowania lokalnych działań proekologicznych
                " współorganizuje przeprowadzenie różnych akcji, konkursów na terenie szkoły o tematyce
                   ekologicznej
                " dba o wygląd, uaktualnia informacje na tablicy ściennej o tematyce ekologicznej
                " zwraca uwagę na ład i porządek wokół szkoły

        III Sekcja informatyczna:
                " redaguje ogłoszenia, informacje na stronę internetową samo9rzadu
                " wykonuje zdjęcia i umieszcza je waz z aktualnymi informacjami na stronie
                " dba o szatę graficzną strony


    X. Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
        Zespołu Szkół w Oleszycach


        Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

            1. Na początku roku szkolnego (do końca września) odbywają się wybory Rad Klasowych według
                zasad ustalonych w danej Klasie.
            2. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w oparciu o art. 55 ustawy o systemie
                oświaty z dnia 07.09.1991 r. oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

        I. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez
            przewodniczących Rad Klasowych. Komisja podaje termin wyborów do Rady SU najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami.
        II. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na 1 dzień przed wyborami obowiązuje cisza wyborcza.
        III. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
        IV. Zgłaszanie kandydatów:
                a. kandydaci ubiegający się o stanowisko przewodniczącego lub członków Samorządu
                    Uczniowskiego powinni spełniać następujące warunki:
                                " wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie
                                " godnie reprezentować szkołę
                                " przestrzegać Statutu Szkoły
                                " osiągać dobre wyniki w nauce
                                " cieszyć się nienaganną opinią
                                " posiadać pisemne poparcie 30 uczniów
                                " przygotować w ciekawej formie program wyborczy
                b. na stanowisko przewodniczącego lub członków Rady Samorządu Uczniowskiego nie mogą
                    kandydować uczniowie, którzy powtarzają klasę.

c. kandydaci są zgłaszani do Komisji Wyborczej. Komisja wywiesza listę kandydatów do Rady SU na gazetce informacyjnej SU

d. kadencja Przewodniczącego SU i Rady SU trwa 1 rok
        V. Sposób przeprowadzania wyborów:
                a. wybory odbywają się w budynku szkolnym
                b. głosowanie odbywa się na karcie do głosowania przygotowanej przez Komisję Wyborczą. Karta zawiera spis kandydatów oraz pieczęć szkoły. W miejscu do głosowania wywieszona jest instrukcja głosowania.
                c. głosujący zaznaczają znak x obok nazwiska jednego kandydata. Glos jest nieważny, jeżeli na karcie nie zaznaczono znaku x, lub karta gdy głos jest oddany na więcej niż jednego z kandydatów
                d. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny

e. Komisja przygotowuje listy osób uprawnionych do głosowania, wydaje każdemu uprawnionemu w dniu głosowania jedną kartę , a uprawniony potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem na liście
        VI. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:
                a. obliczanie głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
                b. otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji
                c. w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać inne osoby
                d. po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym
                    dowód przeprowadzenia wyborów
        VII. Wybór przewodniczącego Samorządu - przewodniczącym SU zostaje kandydat, który uzyskał
               największą liczbę głosów. W skład Rady oprócz przewodniczącego wchodzi także 4 uczniów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
        VIII. Przewodniczący powołuje swojego zastępcę spośród kandydatów.
        IX. Sekretarz i skarbnik Samorządu wybierani są spośród kandydatów przez członków Rad
              Klasowych większością głosów w głosowaniu jawnym.


    Podstawowe zasady społecznego współżycia w szkole,
    ustalone w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego

            Uczniowie naszej szkoły zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w szkole:
                    " należy uprzejmie zwracać się do pracowników szkoły i do siebie nawzajem
                    " należy częściej używać słów "magicznych" - proszę, przepraszam, dziękuję
                    " wyklucza się stosowanie wulgaryzmów
                    " nie wolno na terenie szkoły palić papierosów, pić alkoholu, przebywać pod wpływem
                       narkotyków, dopuszczać się kradzieży, czy też stosować jakiekolwiek formy przemocy
                    " nie należy publicznie okazywać uczuć swojej sympatii (całowanie, siadanie na kolanach)
                    " przed wejściem do pokoju nauczycielskiego zawsze należy pukać, a następnie zaczekać,
                       aż wyjdzie nauczyciel
                    " nie utrudniać przejścia na korytarzach, należy przestrzegać ruchu prawostronnego
                    " nie należy siadać na schodach 


            Uczniowie powinni zawsze być stosownie ubrani, wg zasad ustalonych przez Samorząd w dniu
            06.06.2007 r., tzn:


            Ubiór dziewcząt: długość bluzki poniżej pasa, możliwość noszenia bluzek bez
            rękawów, ale nie na ramiączkach, długość spódnic - najkrótsze do kolan, makijaż
            subtelny, bez użycia mocnych cieni i szminki.
            Ubiór chłopców: bluzki zawsze z rękawem, długość spodni- najkrótsze do połowy
            łydek.


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055