Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Oleszycach

(wersja ujednolicona stan na 01.01.2012r)


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie      art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.     Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.   Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.

2.   Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi          w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3

1.   Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2.   Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1.   Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców         w każdym roku szkolnym.

2.   Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

3.   Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się            z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

4.   W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.   Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6.   Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

7.   Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:

a)      powołanie komisji skrutacyjnej,

b)      przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

c)      nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)      podanie wyników głosowania.

8.   Zadania komisji skrutacyjnej

a)      przygotowanie kart do głosowania,

b)      przeprowadzenie głosowania,

c)      policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.

9.   Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.

10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.

16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

19. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1.   Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.   Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.

3.   W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4.   Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

5.   W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.

6.   Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.

7.   Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4

8.   Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.

9.   Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców:

a)   przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,

b)  przeprowadzenie głosowania,

c)   policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

10. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

11. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

12. Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

13. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.

14. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

15. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

16. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

§ 6

1.   Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.   Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów,            z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

3.   Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.

4.   Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.

5.   Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium           w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

6.   Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, ze­brania rodziców.

7.   Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy     w roku szkolnym.

8.   Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.

9.   Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.

§ 7

1.   Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.

2.   Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

a)  reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,

b)  utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)  dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

d)  zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055