Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Regulamin

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 

Pracę biblioteki szkolnej reguluje Statut Zespołu Szkół w Oleszycach.

Rozdział I

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

§ 1

 1. Biblioteka szkolna jest główną interdyscyplinarną pracownią szkolną, przygotowującą uczniów i słuchaczy do samokształcenia, edukacji ustawicznej, do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
 2. Służy realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

§ 2

 1. Biblioteka pracuje w oparciu o roczny plan pracy.
 2. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz na okres ferii zimowych    i letnich  ( wakacje ).
 4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły, dostosowując je dorozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Godziny są uwzględniane w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki oraz szacunku dla stanowiącej wspólne dobro książki.
 7. Godzina trwa 60 minut.

§ 3

Z   biblioteki mogą korzystać:

 1. uczniowie
 2. słuchacze
 3. nauczyciele i inni pracownicy ZS
 4. rodzice uczniów i słuchaczy

 Status użytkownika biblioteki potwierdza karta czytelnika.                                                                           

 Uczeń, słuchacz szkoły staje się użytkownikiem biblioteki po przyjęciu do klasy pierwszej.

§ 4

     Do zadań biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów .
 2. udostępnianie zbiorów dla użytkowników wymienionych w ust. 3
 3. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
 4. prowadzenie działalności informacyjnej
 5. przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji
 6. współdziałanie z innymi bibliotekami,  placówkami kulturalno-oświatowymi i wychowawcami klas       w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży.

§ 4

         Biblioteka, w ramach wydzielonych na ten cel środków finansowych w budżecie szkoły oraz ewentualnych   środków pozabudżetowych, gromadzi materiały biblioteczne dostosowane do profilu szkoły i zainteresowań czytelników. 

§ 5 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
 2. obsługa użytkowników, udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek
 3. pomaganie w wyborze właściwej lektury
 4. prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego
 5. prowadzenie różych form inspiracji czytelnictwa
 6. opracowywanie i przedstawienie radzie pedagogicznej analizy czytelnictwa w szkole
 7. prowadzenie dokumentacji biblioteki

 Do dokumentacji biblioteki należy 

 1. dziennik biblioteki szkolnej
 2. dziennik korzystania z wypożyczalni
 3. karty czytelnika
 4. księgi inwentarzowe i rejestry ubytków
 5. dowody wpływów i ubytków zbiorów
 6. protokół inwentaryzacji zbiorów

                                                                       § 6

 1. Uczniowie, słuchacze, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Każdy uczeń, słuchacz może wypożyczyć książki zawodowe na cały rok szkolny oraz dodatkowo dwie książki na okres dwu tygodni.
 4. Książek wypożyczonych nie wolno przekazywać osobom postronnym.
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.
 7. Jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub dostarczyć inną wskazaną  przez bibliotekarza.
 8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone przez uczniów powinny być obowiązkowo zwrócone.
 9. Uczeń, słuchacz kończący naukę w szkole lub przerywający naukę z różnych powodów rozlicza się         z biblioteką podpisując kartę obiegową.

§ 7

 Z książek oraz czasopism w czytelni można korzystać tylko za pozwoleniem bibliotekarza.

 1. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a czasopisma odnieść na ustalone miejsce.
 2. Z wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych można korzystać tylko w czytelni.
 3. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić),          a o zauważonych  uszkodzeniach należy informować bibliotekarza.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
 5. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki uczniowie, słuchacze mogą być pozbawieni prawa korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

Rozdział II

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM  INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

§   1

1.     Przy bibliotece ZS w Oleszycach działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), wyposażone  w komputery ze stałym łączem do Internetu.  

        2.   Z   ICIM mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele i pracownicy w godzinach pracy   biblioteki szkolnej przestrzegając opracowanego regulaminu .

3.   Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy z komputerem i drukarką.  

4.   Wszyscy, zatem użytkownicy powinni należycie dbać o to wspólne dobro.  

5.   Pełną odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu znajdującego się ICIM ponosi użytkownik.  

6.   Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje i wylogowuje czytelnika wyłącznie dyżurujący bibliotekarz..

7.   Obowiązkiem czytelnika jest zgłaszanie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.

8.   Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z regulaminem pracowni ICIM oraz wpisać do zeszytu korzystania   z pracowni.

§ 2

1. Pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania kont i stron www oraz  za zawartość przesyłanych  listów oraz treści  publikowane na stronach www, ponosi ich autor i użytkownik.

2. Pełną odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu znajdującego się w ICIM ponosi użytkownik.

3. Obowiązkiem użytkownika jest zgłaszanie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.  

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bibliotekarz może odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego korzystania ze stanowisk komputerowych.

§   3

Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do celów poza edukacyjnych,  a  w szczególności do: 

 1. Prowadzenia działalności mającej nanaruszenie bezpieczeństwa systemów  komputerowych zarówno     wewnętrznych   jak i zewnętrznych   np. próby włamań   na konta innych   użytkowników, zakłócenie i blokowanie pracy innych   użytkowników i systemów.
 2. Prowadzenie działalności komercyjnej np. tworzenia oprogramowania na   zlecenie, prowadzenie komercyjnych  serwisów informacyjnych, rozsyłanie  listów reklamowych.
 3. Nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej   bądź rasowej oraz  prowadzenia agitacji politycznej   i religijnej.
 4. Przeglądania i propagowania materiału o treści pornograficznej lub  innej obscenicznej.
 5. Korzystania z komputerów, zasobów i informacji, do których  szkoła nie przydzieliła   dostępu.
 6. Samodzielnego oprogramowania bez zgody  opiekuna ICIM.
 7. Wnoszenia do pracowni prywatnych komputerów i  podłączania ich do  sieci.
 8. Świadomego i celowego uszkadzania lub  narażania na uszkodzenie sprzętu komputerowego.
 9. Posługiwania się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu zasobów komputerowych.
 10. Prowadzenia wszelkiej działalności naruszającej dobre imię  Zespołu Szkół w Oleszycach oraz obowiązujące normy prawne np. publikowanie treści naruszających obowiązujące   przepisy prawa.

§ 4

Do   przełączeń i napraw   sprzętu komputerowego znajdującego   się w pracowni internetowej upoważniona jest   wyłącznie osoba do  tego uprawniona. Zabrania  się, zatem użytkownikom samowolnego przełączania  i   rozkręcania wszelkich urządzeń  i sprzętu komputerowego.  

§ 5

Uczniowie, słuchacze mogą  korzystać z ICIM w wyznaczonych godzinach na pracę własną pod obecnością nauczyciela- bibliotekarza.

§ 6

Wypożyczając  programy, użytkownik musi  posiadać elementarną znajomość obsługi  programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma  obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez  użytkownika programu, lecz  może udzielać pomocy  w jego obsłudze,  jeśli aktualnie dysponuje czasem. 

§ 7

Internet służy jedynie do celów  edukacyjnych /np. pisanie  referatów, rozszerzanie  wiedzy   przedmiotowej/. Uczeń, słuchacz jest  zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę  zagadnień poszukiwanych w  Internecie.

§ 8

Do pracowni  nie wolno wnosić żywności i napojów oraz ich spożywać.

§ 9

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy  zgłaszać natychmiast nauczycielowi- bibliotekarzowi.

§ 10

Regulamin ICIM i biblioteki szkolnej obowiązuje wszystkich korzystających zarówno podczas planowanych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi. Niedostosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055