Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Projekty

NPRCNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2017

Zespół Szkół realizuje projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

W ramach programu w Zespole Szkół realizowano liczne przedsięwzięcia, poszerzające kompetencje czytelnicze młodzieży, oraz projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów, typu: Czy należy się bać powieści kryminalnych?, Książki dzieciństwa naszych rodziców, dziadków, Czytanie rozwija, Kącik poetycki, Strefa poezji współczesnej, Książka, ja i Ty, Spotkanie z książką, Zaczytaj się jesienią. Z przyznanych środków zakupiono 322 książki, które wzbogaciły księgozbiór szkolnej biblioteki.

Więcej o programie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php 


Projekt realizowany w latach 2016 - 2019

jjPROJEKT: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą
na rynku pracy
w powiecie lubaczowskim”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
Numer projektu: RPPK.09.04.00­18­013/16-00

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Oleszycach poprzez współpracę z pracodawcami, realizację form wsparcia: staży i praktyk zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe,  doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w  partnerstwie.

Regulamin rekrutacji uczniów/uczennic 
Regulamin rekrutacji nauczycieli/nauczycielek

Formularz rekrutacyjny ucznia/uczennicy

Formularz rekrutacyjny nauczyciela/nauczycielki

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

 

FORMY WSPARCIA:
Kurs pilarza-drwala- I edycja

Wyposażenie pracowni hotelarskiej

Kurs kelnerski - I edycja

Kurs carvingu - I edycja

Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL)

Doradztwo zawodowe
Kurs chemizacji rolnictwa - I edycja

Kurs obsługi wózków widłowych - I edycja

Kurs baristyczny II stopnia dla nauczycieli branży gastronomicznej

Kurs pilarza- drwala - II edycja

Kurs pilarza - drwala- III edycja

Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL) - II edycja

Kurs carvingu - II edycja

Kurs baristyczny - II edycja

 Projekt realizowany w roku szkolnym 2016/2017


Program „Szkolny Klub Sportowy”

altProgram jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Koordynatorem wojewódzkim na terenie województwa podkarpackiego jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów naszej szkoły, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów są prowadzone w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 14 – 15.


Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013

 


Zrealizowane projekty

W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy trzy projekty ze środków UE rozwijające zainteresowania, wyrównujące szanse edukacyjne i umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji:

Włączamy się w różne akcje tematyczne i działania na rzecz środowiska lokalnego oraz społeczeństwa.

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055