Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Rys historyczny

Szkoła powstała w 1972 roku i funkcjonowała do 1 stycznia 1976 roku jako Technikum Rolnicze a następnie decyzją Wojewody Przemyskiego nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół Rolniczych. Szkoła prężnie rozwijała się prowadząc nauczanie w systemie dziennym, zaocznym i policealnym w kierunkach rolniczych.

Z biegiem lat szkoła zmieniała kierunki kształcenia elastycznie reagując na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Utworzone zostały nowe typy szkół: licem ekonomiczne, liceum zawodowego, liceum agrobiznesu, technikum żywienia i gospodarstwa domowego w których wprowadzono szereg nowych specjalizacji.

Od roku 1989 organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Folder45-lat ZS 10 06str1 Folder45-lat ZS 10 06str2 Folder45-lat ZS 10 06str3  Folder45-lat ZS 10 06str4

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2002 decyzją Rady Powiatu w Lubaczowie Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół i stał się szkołą ponadgimnazjalną. W skład Zespołu weszły następujące typy szkół: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające dla młodzieży oraz Internat.

Uczniowie szkoły zawsze byli aktywni w różnych formach działalności szkolnej i pozaszkolnej. Są uczestnikami i wielokrotnymi finalistami okręgowych i krajowych olimpiad przedmiotowych i tematycznych tj. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, finalistami krajowymi w konkursach: Moja szkoła - szkołą przedsiębiorczości, Europa w szkole, Historia bliska, Z ekologia na co dzień, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu itp.

W szkole prowadzi się bogatą i zróżnicowaną działalność kulturalno-artystyczna: szkolne koło teatralno-recytatorskie, dekoratorskie, Szkolny Klub Sportowy "Orzeł", Szkolny Klub Europejski a do roku 2003 działał ludowy Zespół Pieśni i Tańca. Od 1994 roku w szkole odbywał się Powiatowy Konkurs Palma Wielkanocna, który ma na celu przywrócenie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju budowania palm wielkanocnych oraz zapoznanie młodego pokolenia z tradycjami ludowymi, zwłaszcza naszego regionu. Liczne osiągnięcia sportowe uczniów odnotowano na wszystkich szczeblach w następujących dyscyplinach: podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, tenis stołowy, lekkoatletyka.

Kolejno w skład Zespołu Szkół weszła Szkoła Policealna i włączone zostało Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodzieży w 2009 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo.

Od 2011r. użytki rolne zostały poszerzone o 21 ha sadu jabłoniowego, w którym prowadzi się uprawę ekologiczną.

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto wdrażanie IV etapu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 4-letnim Technikum, 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym. Uruchomiono kształcenie w nowych zawodach: technik leśnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz - w ZSZ. Wzbogacono ofertę kierunków kształcenie od 2013 kształci się na kierunku operator maszyn leśnych w ZSZ a w Technikum od 2014 - technik hotelarz.  Utworzono również Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Uchwała Rady Powiatu 28.03.2013r. został utworzony Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego rozpoczynajacy działaność od 1 września 2013 roku.

Do szkoły obecnie uczęszcza młodzież i dorośli z całego powiatu lubaczowskiego oraz powiatów ościennych.

Szkoła jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (AEHT)  oraz Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych (Europea).

Współpracujemy w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Rejon Podkarpacki oraz Cechem Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie.

Praktyczną naukę zawodu realizujemy u ponad 100 pracodawców i przedsiębiorców zwłaszcza w zakresie realizacji praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych. Organizujemy praktyki zawodowe w Szwajcarii, Grecji i Hiszpanii.

We wrześniu 2013 roku  uruchomione zostały pierwsze dwa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych. W kwietniu  2015 r. poraz pierwszy ukkończyli naukę słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Z końcem roku szkolnego 2014/2015 zakończono kształcenie w Technikum Uzupełniajacym dla dorosłych.

Od 1 września 2015r rozpoczęto kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy w Szkole Plicealnej.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy wdrażanie reformy systemu edukacji poprzez przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia.

Obecnie oferta kształcenia młodzieży obejmuje Technikum w zawodach: technik leśnik, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik pszczelarz oraz Branżową Szkołę I Stopnia w zawodach: ogrodnik, rolnik, kucharz, cukiernik i operator maszyn leśnych.

Osoby dorosłe mogą kształcić się w Szkole Policealnej w zawodach: terapeuta zajęciowy i technik turystyki wiejskiej, w Liceum Ogólnokształcącym oraz uczesnicząc w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych oraganizowanych w szkolnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055