Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Terapeuta zajęciowy 325907

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Absolwent będzie zdobywał dwie kwalifikacje:

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Film prezentujący zawód

 


TECHNIKUM kształcące w kierunkach:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik obsługi turystycznej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształcąca w zawodach:

 • ogrodnik
 • rolnik
 • kucharz małej gastronomii

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • innowacja pedagogiczna ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

LICEUM PROFILOWANE:

 • profil zarządzanie informacją

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych:

 • kucharz
 • technik rolnik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
INTERNAT

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWEPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055