Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kryteria oceniania

Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego
w ZS Oleszyce

Osiągnięcia ocenianego ucznia będą porównywane w zakresie każdego z siedmiu następujących kryteriów oceny:

 1. Stopień opanowania materiały podstawy programowej.
 2. Sprawność fizyczną.
 3. Stopień umiejętności ruchowych.
 4. Wiedzę ucznia i umiejętność jej wykorzystania w praktycznym działaniu.
 5. Postępy w usprawnieniu.
 6. Postawę ucznia i stosunek do wychowania fizycznego
 7. Uczestnictwo w zajęciach nadobowiązkowych

Warunki uzyskania odpowiedniej oceny:

Celująca  6

 • Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb. / 5 /
 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też innych formach działalności związanych z wychowaniem fizycznym.
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, posiada klasę sportową.

Bardzo dobra  5

 • Uczeń całkowicie opanował materiał podstawy programowej.
 • Jest bardzo sprawny fizycznie.
 • Ćwiczenia wykonuje z właściwą technika, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
 • Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje du?e postępy w osobistym usprawnieniu.
 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
 • Bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna.

Dobra  4

 • Uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej.
 • Dysponuje dobrą sprawnością motoryczna.
 • Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.
 • Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.
 • Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Dostateczna  3

 • Uczeń opanował materiał podstawy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
 • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi.
 • Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym.
 • Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które ma nie potrafi wykonać w praktyce.
 • Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.
 • Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

Dopuszczająca  2  treści konieczne

 • Uczeń opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki.
 • Jest mało sprany fizycznie.
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać zadań związanych z oceną.
 • Nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu.
 • Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Niedostateczna  1

 • Uczeń jest daleki od stopnia wymagań stawianych przez program podstawy programowej.
 • Posiada bardzo małą sprawność motoryczną.
 • Wykazuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
 • Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.
 • Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże braki w zakresie wychowania fizycznego.

Ustalenia dodatkowe oceniania.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055