Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Terapeuta zajęciowy 325907

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Absolwent będzie zdobywał dwie kwalifikacje:

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Film prezentujący zawód

 


TECHNIKUM kształcące w kierunkach:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik obsługi turystycznej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształcąca w zawodach:

 • ogrodnik
 • rolnik
 • kucharz małej gastronomii

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • innowacja pedagogiczna ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

LICEUM PROFILOWANE:

 • profil zarządzanie informacją

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych:

 • kucharz
 • technik rolnik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
INTERNAT

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWEPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055