Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja egzaminacyjna styczeń-luty 2018

Komunikat w sprawie przeprowadzanie egzamnów w roku 2018


Nowy egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie

Egzamin przeprowadzany jest w szkole dla:
- uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
- absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;

Egzamin składa się z:

  1. części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
  2. części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli uzyska:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez OKE i jest to wynik ostateczny.

Szczegóły dotyczące egzaminu w poszczególnych zawodach:

technik leśnik

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie 

technik hotelarstwa

Podstawa programowa dla zawodu

Informtor o egzaminie

technik obsługi turystycznej

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

kucharz

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

operator maszyn leśnych

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie

rolnik

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055